Meet instructies

Klik hier voor de meetinstructies

Algemene Voorwaarden Qualityraamdecoratie

 

Deze Algemene Voorwaarden van Qualityraamdecoratie zijn in overleg met Thuiswinkel.org, Safeshops.be en de Consumentenbond tot stand gekomen binnen het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad, en worden van kracht op 1 juni 2014.

 

Inhoudsopgave:

 

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de aanbieder

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de aanbieder bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Betaling

Artikel 15 – Klachtenregeling

Artikel 16 – Geschillen

Artikel 17 – Branchegarantie

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in relatie tot een overeenkomst op afstand, en waarbij deze producten, digitale inhoud en/of diensten worden geleverd door de aanbieder of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en de aanbieder;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die gericht is op de regelmatige levering van producten, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel – inclusief e-mail – dat de consument of aanbieder in staat stelt om persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige toegang en gebruik mogelijk maakt gedurende een tijdsbestek dat is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is verstrekt, en dat ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;mits product speciaal op maat is gefabriceerd.
 9. Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die wordt gesloten tussen de aanbieder en de consument binnen het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede plaatsvindt via één of meerdere technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping zoals opgenomen in Bijlage I van deze voorwaarden. Bijlage I is niet van toepassing als de consument geen herroepingsrecht heeft voor zijn bestelling;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en aanbieder fysiek in dezelfde ruimte aanwezig hoeven te zijn.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: QualityRaamdecoratie V.O.F.
Handelend onder de naam/namen:
Qualityraamdecoratie
Vestigingsadres:
Bovenlandsestraat 71, 1441NT Purmerend
Telefoonnummer: 0621195861
Bereikbaarheid:
Maandag t/m Zaterdag van 09:00 t/m 21:00
E-mailadres: info@qualityraamdecoratie.nl
KvK-nummer: 90480716
Btw nummer: NL865331200-B01
Bankrekeningnummer: NL47INGB0102016208  ten name van Qualityraamdecoratie

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van de aanbieder en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen aanbieder en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de aanbieder voorafgaand aan de afsluiting van de overeenkomst op afstand aangeven hoe de algemene voorwaarden bij de aanbieder kunnen worden ingezien en dat ze op verzoek van de consument kosteloos zullen worden verstrekt.
 3. In het geval dat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan, in afwijking van het voorgaande lid, de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de consument worden verstrekt op een manier die het voor de consument eenvoudig maakt om deze op te slaan op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal vóór de afsluiting van de overeenkomst op afstand worden aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien, en dat ze op verzoek van de consument kosteloos elektronisch of op andere wijze worden verstrekt.
 4. In het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid op overeenkomstige wijze van toepassing. In geval van tegenstrijdige voorwaarden kan de consument altijd een beroep doen op de bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden valt, wordt dit expliciet vermeld in het aanbod.
 2. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Deze beschrijving is gedetailleerd genoeg om de consument in staat te stellen een goede beoordeling van het aanbod te maken. Afbeeldingen die door de aanbieder worden gebruikt, weerspiegelen waarheidsgetrouw de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Duidelijke vergissingen of evidente fouten in het aanbod zijn niet bindend voor de aanbieder.
 3. Elk aanbod bevat informatie die de consument duidelijk inzicht geeft in de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand zodra de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daaraan verbonden voorwaarden, met inachtneming van hetgeen vermeld is in lid 4.
 2. Indien de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt de aanbieder onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding. De consument behoudt gedurende de periode waarin de ontvangstbevestiging nog niet door de aanbieder is bevestigd, het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, neemt de aanbieder passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en een veilige online omgeving te waarborgen. Indien elektronische betaling door de consument mogelijk is, worden passende beveiligingsmaatregelen in acht genomen.
 4. Binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften kan de aanbieder onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en kan hij alle relevante feiten en omstandigheden nagaan die van belang zijn voor een verantwoorde totstandkoming van de overeenkomst op afstand. Als op basis van dit onderzoek blijkt dat er goede redenen zijn om de overeenkomst niet aan te gaan, is de aanbieder gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering te verbinden.
 5. Bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud zal de aanbieder de consument de volgende informatie verstrekken, schriftelijk of op een manier die de consument eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager: a. het adres van de vestiging van de aanbieder waar de consument terecht kan met klachten; b. de voorwaarden en procedure voor het uitoefenen van het herroepingsrecht, of duidelijke vermelding dat het herroepingsrecht is uitgesloten; c. informatie over garanties en bestaande after-sales service; d. de prijs inclusief belastingen van het product, de dienst of digitale inhoud, en eventuele leveringskosten; alsook de betalings-, leverings- of uitvoeringsmethoden van de overeenkomst op afstand; e. indien van toepassing, de vereisten voor het opzeggen van een overeenkomst die langer dan één jaar duurt of van onbepaalde duur is; f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In het geval van een langdurige transactie is het zesde lid van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Herroepingsrecht bij producten:

 1. De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen een overeenkomst betreffende de aankoop van een product te ontbinden. De ondernemer kan de consument vragen naar de reden voor herroeping, maar is niet gerechtigd de consument tot het verstrekken van redenen te verplichten.
 2. De bovengenoemde herroepingstermijn begint op de dag nadat de consument, of een door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. in geval van meerdere producten besteld in één enkele bestelling: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren, mits de consument hier voorafgaand aan het bestelproces duidelijk over is geïnformeerd. b. in het geval van levering in verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; c. bij overeenkomsten voor de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Herroepingsrecht bij diensten en digitale inhoud zonder materiële drager: 3. De consument heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud zonder materiële drager te ontbinden. De ondernemer kan de consument vragen naar de reden voor herroeping, maar is niet gerechtigd de consument tot het verstrekken van redenen te verplichten.

 1. De genoemde termijn voor herroeping begint op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde herroepingstermijn bij ontbreken van informatie over herroepingsrecht: 5. Indien de ondernemer de consument niet tijdig de wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, vervalt de herroepingstermijn twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke termijn zoals vastgesteld in de voorgaande leden van dit artikel.

 1. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid genoemde informatie aan de consument verstrekt binnen twaalf maanden na aanvang van de oorspronkelijke herroepingstermijn, verloopt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Gedurende de bedenktijd dient de klant zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag alleen worden uitgepakt of gebruikt om de aard, eigenschappen en werking van het product vast te stellen. Hierbij wordt verwacht dat de klant het product behandelt en inspecteert op een wijze vergelijkbaar met hoe dit in een fysieke winkel zou plaatsvinden.
 2. De klant is enkel verantwoordelijk voor de eventuele waardevermindering van het product die het gevolg is van het behandelen van het product op een manier die verder gaat dan wat is toegestaan in lid 1.
 3. De klant is niet verantwoordelijk voor waardevermindering van het product als Qualityraamdecoratie hem niet alle wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt vóór of bij het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 1. Indien de klant zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen, meldt hij dit binnen de bedenktijd door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping of door op andere duidelijke wijze de ondernemer hiervan op de hoogte te stellen.
 2. Binnen 14 dagen na de melding zoals beschreven in lid 1, stuurt de klant het product retour of draagt het persoonlijk over aan Qualityraamdecoratie of een door hen gemachtigde partij. Dit is niet nodig indien Qualityraamdecoratie heeft aangeboden het product zelf op te halen. De klant heeft in ieder geval voldaan aan de retourneerverplichting als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De klant retourneert het product met alle meegeleverde accessoires, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies verstrekt door Qualityraamdecoratie.
 4. De verantwoordelijkheid en bewijslast voor een correcte en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de klant.
 5. De directe kosten van het retourneren van het product zijn voor rekening van de klant. Als Qualityraamdecoratie niet heeft gemeld dat de klant deze kosten moet dragen, of als zij hebben aangegeven deze kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor retourzending niet te betalen.
 6. Indien de klant het herroepingsrecht uitoefent nadat hij uitdrukkelijk heeft verzocht dat de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water, of elektriciteit die niet gereed zijn voor verkoop in beperkte hoeveelheden aanvangt tijdens de bedenktijd, is de klant Qualityraamdecoratie een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan het deel van de verbintenis dat door Qualityraamdecoratie is nagekomen op het moment van herroeping, in vergelijking met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De klant draagt geen kosten voor de levering van diensten of levering van water, gas, elektriciteit of stadsverwarming die niet gereed zijn voor verkoop in beperkte hoeveelheden, indien: a. Qualityraamdecoratie de klant niet de wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht, kosten bij herroeping of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt; of b. de klant niet uitdrukkelijk heeft verzocht om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd. 8. De klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien: a. hij niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het starten van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; b. hij niet heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest bij het verlenen van toestemming; of c. Qualityraamdecoratie heeft nagelaten deze verklaring van de klant te bevestigen. 9. Bij uitoefening van het herroepingsrecht worden alle aanvullende overeenkomsten automatisch ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Qualityraamdecoratie bij herroeping

 1. Indien Qualityraamdecoratie de mogelijkheid voor de klant creëert om de herroeping elektronisch te melden, zal zij onmiddellijk na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging versturen.
 2. Qualityraamdecoratie zal alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten die door Qualityraamdecoratie in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de klant de herroeping heeft gemeld, vergoeden. Tenzij Qualityraamdecoratie aanbiedt om het product zelf op te halen, kan zij het terugbetalingsproces uitstellen totdat zij het product heeft ontvangen of totdat de klant aantoont dat het product is teruggestuurd, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt.
 3. Voor de terugbetaling zal Qualityraamdecoratie hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling zal kosteloos zijn voor de klant.
 4. Indien de klant heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering, is Qualityraamdecoratie niet verplicht om de extra kosten voor de duurdere methode terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting van herroepingsrecht

Qualityraamdecoratie kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, mits zij dit duidelijk vermeldt bij het aanbod, althans voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waar Qualityraamdecoratie geen invloed op heeft en die zich kunnen voordoen binnen de herroepingstermijn.
 2. Overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij Qualityraamdecoratie producten, digitale inhoud en/of diensten aanbiedt aan consumenten die persoonlijk aanwezig zijn of de mogelijkheid hebben persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen.
 3. Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Qualityraamdecoratie de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 4. Pakketreizen zoals gedefinieerd in artikel 7:500 BW en overeenkomsten voor personenvervoer.
 5. Dienstenovereenkomsten voor accommodatie, als in de overeenkomst een specifieke datum of periode van uitvoering is voorzien, anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering.
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een specifieke datum of periode van uitvoering is voorzien.
 7. Op specificatie van de consument vervaardigde producten die niet prefab zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk zijn bestemd voor een specifieke persoon.
 8. Producten die speciaal op verzoek van de klant op maat zijn gemaakt.
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd en waarvan de verzegeling is verbroken na levering.
 10. Producten die na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten vanwege hun aard.
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van marktschommelingen waar Qualityraamdecoratie geen invloed op heeft.
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken na levering.
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.
 14. Levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Tijdens de vermelde geldigheidsduur in het aanbod blijven de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten ongewijzigd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Qualityraamdecoratie kan echter producten of diensten aanbieden met variabele prijzen, indien hun prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waar Qualityraamdecoratie geen invloed op heeft. Deze afhankelijkheid van schommelingen en het eventuele vermelden van prijzen als richtprijzen worden aangegeven bij het aanbod.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn enkel toegestaan als ze voortkomen uit wettelijke voorschriften of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen die ingaan vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Qualityraamdecoratie dit bedongen heeft en: a. ze het resultaat zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen vanaf de dag waarop de prijsverhoging van kracht wordt.
 5. De prijzen die worden vermeld in het aanbod voor producten of diensten zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming van de overeenkomst en extra garantie

 1. Qualityraamdecoratie waarborgt dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties zoals vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, evenals aan de geldende wettelijke voorschriften en overheidsreguleringen op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien overeengekomen, garandeert Qualityraamdecoratie bovendien dat het product geschikt is voor gebruik anders dan normaal.
 2. Een eventueel door Qualityraamdecoratie, de toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen van de consument op grond van de overeenkomst, indien Qualityraamdecoratie tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen in het kader van de overeenkomst.
 3. Onder een extra garantie wordt verstaan elke verbintenis van Qualityraamdecoratie, de toeleverancier, importeur of producent die aan de consument specifieke rechten of claims toekent die verder gaan dan wat wettelijk vereist is, ingeval er sprake is van tekortkoming van Qualityraamdecoratie in de nakoming van haar verplichtingen in het kader van de overeenkomst.
 4. Wij bieden een garantieperiode van twee jaar voor de levering van goederen, indien het geleverde goed niet overeenkomt met de bestelling. Dit houdt in dat bij gebreken of defecten aan het goed, kosteloze reparatie of vervanging mogelijk is gedurende twee jaar na de levering. Indien mogelijk en redelijk, heeft u de optie tussen reparatie en vervanging. Alleen wanneer reparatie of vervanging buitensporig of onuitvoerbaar is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging te eisen of de overeenkomst te ontbinden. Indien het defect of gebrek zich binnen zes maanden na de levering openbaart, wordt aangenomen dat dit gebrek reeds bestond vóór de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na zes maanden dient u aan te tonen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. Qualityraamdecoratie zal uiterste zorgvuldigheid betrachten bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen voor producten, evenals bij het beoordelen van verzoeken voor het verlenen van diensten.
 2. Het opgegeven adres door de consument geldt als de plaats van levering.
 3. Met inachtneming van wat vermeld is in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zal Qualityraamdecoratie geaccepteerde bestellingen met spoed, en in ieder geval binnen 30 dagen, uitvoeren, tenzij anders overeengekomen. Indien er vertraging optreedt in de levering, of indien een bestelling niet volledig of deels kan worden uitgevoerd, wordt de consument hierover uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling geïnformeerd. In zo’n geval heeft de consument het recht om kosteloos de overeenkomst te ontbinden en recht op mogelijke schadevergoeding.
 4. Bij ontbinding volgens het voorgaande lid zal Qualityraamdecoratie het betaalde bedrag onmiddellijk terugbetalen.
 5. Het risico van schade en/of verlies van producten ligt bij Qualityraamdecoratie tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger die bekend is bij Qualityraamdecoratie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Tijdens montage is Qualityraamdecoratie niet aansprakelijk voor gevolgschade in of rondom het de werkplek.

Artikel 14 – Betaling

 1. Tenzij anders vermeld in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de bedragen die de consument verschuldigd is, te worden betaald binnen 14 dagen na het begin van de herroepingstermijn, of indien er geen herroepingstermijn is, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In het geval van een dienstenovereenkomst begint deze termijn op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in de algemene voorwaarden nooit worden verplicht om meer dan 50% vooruit te betalen. Als vooruitbetaling is afgesproken, heeft de consument geen recht op de uitvoering van de betreffende bestelling of dienst(en) voordat de vooruitbetaling is ontvangen.
 3. De consument is verantwoordelijk voor het melden van eventuele onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de ondernemer.
 4. Als de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, moet hij, nadat de ondernemer hem op de vertraagde betaling heeft gewezen en de consument een termijn van 14 dagen heeft gegeven om alsnog te betalen, wettelijke rente betalen over het nog verschuldigde bedrag als de betaling binnen deze termijn van 14 dagen uitblijft. Bovendien kan de ondernemer, naast de wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen als de betaling uitblijft. De hoogte van deze incassokosten is als volgt: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,=; en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan in het voordeel van de consument afwijken van deze genoemde bedragen en percentages.
 5. De consument heeft de keuze uit diverse betaalmethoden, waaronder iDeal,MasterCard, Visa, Riverty/Afterpay en bankoverschrijving.

Artikel 15 – Klachtenprocedure

 1. Qualityraamdecoratie heeft een goed zichtbare klachtenprocedure en behandelt klachten volgens deze procedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn nadat de consument de gebreken heeft ontdekt, volledig en duidelijk worden beschreven en ingediend bij Qualityraamdecoratie.
 3. Binnen 14 dagen na ontvangst zal Qualityraamdecoratie de ingediende klachten beantwoorden. Als een klacht meer tijd vergt voor behandeling, zal Qualityraamdecoratie binnen de 14 dagen een ontvangstbevestiging sturen met een indicatie van wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.
 4. A. Voor Nederlandse consumenten: Een klacht over een product, dienst of de service van Qualityraamdecoratie kan ook worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org. Deze klacht zal zowel naar Qualityraamdecoratie als naar Thuiswinkel.org worden verzonden. B. Voor Belgische consumenten: Een klacht over een product, dienst of de service van Qualityraamdecoratie kan ook worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Safeshops.be. Deze klacht zal zowel naar Qualityraamdecoratie als naar Safeshops.be worden verzonden.
 5. De consument moet Qualityraamdecoratie ten minste 4 weken de tijd geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Als er na deze termijn geen oplossing is bereikt, ontstaat er een geschil dat onderworpen is aan de geschillenregeling.

Artikel 16 – Geschillenregeling

 1. Deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende geschillen vallen onder de jurisdictie van het Nederlands recht.
 2. Geschillen tussen de consument en Qualityraamdecoratie met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering of interpretatie van overeenkomsten met betrekking tot door Qualityraamdecoratie geleverde of te leveren producten en diensten, kunnen, volgens de volgende bepalingen, aan zowel de Geschillencommissie Thuiswinkel als de bevoegde rechter worden voorgelegd.
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie alleen in behandeling genomen als de consument de klacht eerst binnen een redelijke termijn aan Qualityraamdecoratie heeft voorgelegd.
 4. Indien een klacht niet tot een bevredigende oplossing leidt, moet het geschil binnen 12 maanden na het indienen van de klacht bij Qualityraamdecoratie schriftelijk of volgens de door de Commissie bepaalde vorm aan de Geschillencommissie worden voorgelegd.
 5. Als de consument ervoor kiest een geschil aan de Geschillencommissie voor te leggen, is Qualityraamdecoratie aan die keuze gebonden. Het is echter aanbevolen dat de consument dit eerst aan Qualityraamdecoratie meldt.
 6. Als Qualityraamdecoratie ervoor kiest om een geschil aan de Geschillencommissie voor te leggen, moet de consument binnen vijf weken na een schriftelijk verzoek van Qualityraamdecoratie schriftelijk aangeven of hij akkoord gaat met deze keuze of het geschil aan de bevoegde rechter wil voorleggen. Als de consument niet binnen de termijn van vijf weken reageert, behoudt Qualityraamdecoratie het recht om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. De beslissingen van de Geschillencommissie worden genomen volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Deze beslissingen worden genomen door middel van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of zal de behandeling staken als Qualityraamdecoratie surseance van betaling heeft verkregen, in faillissement is verklaard of haar bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd voordat het geschil door de commissie is behandeld en er een definitieve uitspraak is gedaan.
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende geschillencommissie aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bevoegd is, heeft de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegdheid over geschillen met betrekking tot de verkoop op afstand en de dienstverlening op afstand. Voor alle andere geschillen heeft de andere erkende geschillencommissie bevoegdheid.
 10. De Belgische consument kan ook gebruikmaken van het klachtenmechanisme van Safeshops.be. Safeshops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper als de klacht op het eerste gezicht gegrond lijkt te zijn. De consument kan hen bereiken via het klachtenformulier op (https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/) of per post: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren, info@Safeshops.be.
 11. De consument heeft de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan buitengerechtelijke geschillenprocedures zoals die van de Consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl) en het Online Dispute Resolution-platform van de EU (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN).

Artikel 17 – Branchegarantie

 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de naleving van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, behalve als het lid ervoor kiest om het bindende advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling wordt hersteld als het bindende advies na toetsing door de rechter wordt bevestigd en het vonnis onherroepelijk is geworden. Tot een maximumbedrag van €10.000 per bindend advies zal Thuiswinkel.org dit bedrag aan de consument uitbetalen. Als het bindend advies een bedrag boven €10.000 betreft, wordt €10.000 uitgekeerd. Voor het resterende bedrag heeft Thuiswinkel.org de verplichting om zich in te spannen om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Om aanspraak te maken op deze garantie, moet de consument een schriftelijk beroep doen bij Thuiswinkel.org en zijn vordering op de ondernemer aan Thuiswinkel.org overdragen. Als de vordering tegen de ondernemer hoger is dan €10.000, wordt de consument aangeboden om het meerdere boven €10.000 aan Thuiswinkel.org over te dragen. Thuiswinkel.org zal dan op eigen kosten en in haar eigen naam de betaling van dit meerdere bedrag in rechte vorderen om aan de consument te voldoen.

Artikel 18 – Aanvullende of Afwijkende Bepalingen

Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden mogen de consument niet benadelen en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op een manier die door de consument op een toegankelijke manier op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen.

Artikel 19 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen zonder overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat ze op een geschikte manier zijn gepubliceerd. In het geval van toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod, zal de bepaling die het gunstigst is voor de consument prevaleren.

Thuiswinkel.org Website: www.thuiswinkel.org Adres: Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede Postadres: Postbus 7001, 6710 CB Ede